เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ชำระแล้วหรือหลังจากถูกยกเลิกบริการแล้ว

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ชำระแล้วหรือหลังจากถูกยกเลิกบริการแล้ว กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-25-59_4.21-------------------------------