การจัดสรรความถี่วิทยุทดแทนให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การจัดสรรความถี่วิทยุทดแทนให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผมได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง

------1003.10.1015_59----------.24-------------4.5