รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงาน AIS นำข้อมูลของลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่อง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีพนักงานของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด นำข้อมูลของลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและตั้งข้อสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในการนี้ จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1014_59----------.24-------------3.5