ผลการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 43-57 วันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 57 วาระที่ 4.15 เรื่องผลการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมต่อวาระดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
---------------------43-57