บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0994_59----------.23.59-------------5.1