แนวทางการเรียกเก็บรายได้จากการให้บริการภายใต้ประกาศเยียวยาคลื่น 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการเรียกให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุมทั้งสองวาระ จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0947_59----------.21-------------5.1
------1003.10.0948_59----------.21-------------5.2