เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สม้ครใช้บริการ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สมัครใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-21-59_4.17-SMS-------------------------