ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบรายได้จากการให้บริการภายใต้ประกาศเยียวยาคลื่น 900

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz ครั้งที่ 2 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0944_59----------.21-------------4.9