ถกฟ้องเรียกเงินรายได้ทรูช่วงมาตรการเยียวยา

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการเรียกให้ผู้ให้บริการ นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0929_59----------.20--------------4.1