แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1036/2559

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1036/2559 ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0917_59----------.18-------------5.1