เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาการตั้งเสาสัญญาณ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใกล้บริเวณที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

reserve-18-59_4.19-------.----------------------------