ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐฯ

ในการประชุมกสท. ครั้งที่ 44/57 วันที่ 6 ต.ค. 57 วาระ 3.5 เรื่องผลการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรรมการ กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ส่งความเห็นเพื่อบันบันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้

-----------------------------------------------44