เรื่องร้องเรียนกรณีผู้บริโภคประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการหมายเลยพิเศษ 4 หลักไม่ถูกต้อง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการหมายเลขพิเศษ 4 หลัก ไม่ถูกต้อง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

reserve-18-59_4.17-----------4-------------