บจ. เรียลมูฟ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง บริษัท เรียลมูฟ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0856_59----------17-------------5.3