ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ.

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0855_59----------17-------------4.15