ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0781_59----------.16-------------4.8