การนำส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาบนคลื่น 900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0769_59----------.15-------------5.1