ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บจ. บีบี คอนเน็ค

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0764_59----------.15-------------4.9