แนวทางการออกใบอนุญาตตั้งเสาส่งสัญญาณ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องแนวทางปฏิบัติการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0671_59----------.13--------------4.8