ทรูมูฟเอชขอเพิ่มบริการระหว่างประเทศและบริการเสริมภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการเสริมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นและลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0667_59----------.13--------------4.2