เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV ดังนี้

22-59