เปิดคำสงวน การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 24/2559 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่องการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 31 ปี 2016 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดังนี้

24-59