ข้อพิพาทเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บจ. แอมแน็กซ์ กับ บมจ. ทีโอที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขอให้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมในประเด็นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด กับบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0588_59----------.11.59-------------4.4