แนวทางการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz และหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ในเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0546_59----------.10.59-------------5.2