การคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0545_59----------.10.59-------------5.21