เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการเกินกว่ากฎหมายกำหนดของผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.27 เรื่อง นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด คิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 และถูกคิดค่าบริการเกินเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตลดค่าบริการลงร้อยละ 15 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0544_59----------.10.59-------------4.27