เรื่องร้องเรียนกรณีประสบความเดือดร้อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-10-59_4.24-------.---------