พิจารณาร่างประกาศขยายระยะเวลาการใช้อัตรา IC อ้างอิง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0542_59----------.10.59-------------4.21