บมจ. กสทฯ และเอไอเอสฟ้องประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ ฉบับที่ 2

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 2227/2558 ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 2230/2558 ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0540_59----------.10.59-------------4.12
------1003.10.0541_59----------.10.59-------------4.13