กำหนดผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผิดชอบดำเนินคดี/แนวทางการดำเนินคดีปกครอง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.23 เรื่อง กำหนดผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผิดชอบดำเนินคดี และแนวทางการดำเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดำที่ 2145/2558 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0496_59----------.9.59--------------4.23