บจ. เดอะ ไวท์ สเปซ อุทธรณ์กรณีการจัดสรรเลขหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง บริษัท เดอะ ไวท์ สเปซ จำกัด ขออุทธรณ์การได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ครั้งแรก และขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0495_59----------.9.59--------------4.19