บจ. ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ฯ โอนย้ายเลขหมายให้กับ บมจ. แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่นให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 10,000 เลขหมาย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นแตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0493_59----------.9.59--------------4.17