แนวทางปฏิบัติการออกใบอนุญาตตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0475_59----------.8.59--------------4.6