ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ, ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล, ผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

การประชุม กสท. ครั้งที่ 23/2558 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 4.7  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ

วาระที่ 4.10 การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระที่ 4.15 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล และวาระที่ 4.16 ผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง