แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ, กรณีการออกอากาศรายการทางช่องรายการ PEACE TV มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

การประชุม กสท. ครั้งที่ 29/2558 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาสองวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.13  แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วาระ 4.15 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีการออกอากาศรายการทางช่องรายการ PEACE TV มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

29-58-1