Peace TV

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/58 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็น วาระ 4.15 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม ดังนี้

32-581