อุทธรณ์คำสั่งเรื่องการดำเนินการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคำสั่งให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ดำเนินการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0427_59----------.----------------3.59-------------4.1