ทรูมูฟฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการภายใต้มาตรการเยียวยาฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 2013/2558 ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0428_59----------.----------------3.59-------------4.2