หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz/๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ MHz พ.ศ. …. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ในการประชุมกสทช. ครั้งที่ 5/2557 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอสงวนความเห็นวาระ ๕.๒.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz/๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ MHz พ.ศ. …. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) รายละเอียดดังนี้
------------5-57

ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  ได้ขอสงวนความเห็นวาระ ๕.๒.๒ เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------