การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ , การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) กับคู่สัญญา, ความเห็นต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 5/2559 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.5 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 23 สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง

วาระ 4.14 การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) กับคู่สัญญา

วาระ 4.15 ความเห็นต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ

5-59