พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง, ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัดช่องรายการ เกษตร เงินล้านช่องรายการ เกษตรแฮปปี้

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์  ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.5 พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 6 สถานี

วาระ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด

วาระ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด ช่องรายการ เกษตรแฮปปี้ และวาระ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัดช่องรายการ เกษตร เงินล้าน

8-59