การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศจำนวน 30 สถานี, (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.3 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศจำนวน 30 สถานี

วาระ 4.12 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

----------------------.---------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------1