เรื่องร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

reserve-7-59_4.7-------.-------------------