ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ภายหลังการรับฟังความเห็นสาธารณะ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ภายหลังการรับฟังความเห็นสาธารณะ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0402_59----------.7.59--------------4.6