แนวทางกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือการดำเนินการในลักษณะอื่นเป็นการเฉพาะรายที่สมควรจะเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0354_59----------.6.59-------------5.4