ข้อเสนอทรูในการคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการยุติให้บริการคลื่น 900

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ข้อเสนอของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในการเข้าคุ้มครองผู้ใช้บริการที่จะได้รับผลกระทบจากการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0337_59----------.6.59--------------5.2