การขอขยายระยะเวลาการใช้อัตรา IC อ้างอิง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0353_59----------.6.59-------------4.10