สรุปผลศึกษาสัมปทานดาวเทียมไทยคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาศึกษาเรื่องสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) โดยคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0336_59----------.6.59--------------3.1