ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0299_59----------.5.59--------------4.16