สหภาพ กสท. โทรคมนาคม ร้องเรียนประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ความเสียหายของหน่วยงานรัฐ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1800 MHz ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยังไม่สิ้นสุดการถือครอง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0243_59----------.4.59--------------4.9